Bhakti

Bhakti

Popular Posts

My Favorites

संस्कृत साधना : पाठ ३१ (तिङन्त-प्रकरण १६ :: लृट् लकार...

#संस्कृतशिक्षण - 31 भू धातु, लृट् लकार भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति भविष्यसि भविष्यथः भविष्यथ भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः शब्दकोश : ======= नट के नाम - १] शैलाली २] शैलूषः ३] जायाजीवः ४] कृशाश्वी ५] भरतः ६] सर्व्ववेशी ७] भरतपुत्त्रकः ८] धात्रीपुत्त्रः ९]...