BiologicalClock

BiologicalClock

Popular Posts

My Favorites

ज्ञान : Ultimate Fire

यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन। ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा।।4.37।। Hindi Commentary By Swami Ramsukhdas 4.37।। व्याख्या यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन पीछेके श्लोकमें भगवान्ने ज्ञानरूपी नौकाके द्वारा सम्पूर्ण पापसमुद्रको तरनेकी बात कही।...