SuperFood

SuperFood

Popular Posts

My Favorites

संस्कृत साधना : पाठ २७ (तिङन्त-प्रकरण १२ :: लोट् लकार...

भू धातु, लोट् लकार भवतु* भवताम् भवन्तु भव* भवतम् भवत भवानि भवाव भवाम *भवतात् (विकल्प से) शब्दकोश : ~ ~ ~ ~ ~ 'लोभी' के पर्यायवाची शब्द - १) गृध्नुः २) गर्धनः ३) लुब्धः ४)...