Children

Children

No posts to display

Popular Posts

My Favorites

संस्कृत गोवीथि : : गव्य ५२ : गणेश पूजा विशेष

॥ श्रीगणेशकवचम् ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ गौर्युवाच । एषोऽतिचपलो दैत्यान्बाल्येऽपि नाशयत्यहो । अग्रे किं कर्म कर्तेति न जाने मुनिसत्तम ॥ १॥ दैत्या नानाविधा दुष्टाः साधुदेवद्रुहः खलाः । अतोऽस्य कण्ठे किंचित्त्वं...

Long Term Memory and Mind