Ashram

Ashram

No posts to display

Popular Posts

My Favorites

Dharma and Food Charity (Anna Daan)

भगवानुवाच: चण्डालो वा श्वपाको वा काले यः कश्चिदागतः। अन्नेन पूजनीयः स्यात्परत्र हितमिच्छता।। - महाभारतम्-14-आश्वमेधिकपर्व-108 उचित समय पर अगर चंडाल या श्वपचभी आये तो गृहस्थको निश्चयही उनका अन्न समर्पित...

What is ideal food chain?