Authors Posts by Nisarg Joshi

Nisarg Joshi

58 POSTS 0 COMMENTS

Popular Posts

My Favorites

Purpose of Human Birth

यो विद्यात सूत्रं विततं यस्मिनोताः इमा प्रजाः। सूत्रस्य सूत्रं स विद्यात सविधान ब्रह्मण महत । सूत्र के सूत्रको समजना & आत्मसात करना - यही तो...